previous next
back to overall scores

TS1.dat level 22

Ordontophobia

time limit: 600

1. 393 Syzygy
2. 369 Tyler Sontag
3. 348 Miika Toukola
4. 318 Bowman