previous next
back to overall scores

minustwo.dat level 3

C

time limit: 999

1. 765 Tom Rowe
2. 715 Miika Toukola