previous next
back to overall scores

kocak2.dat level 10

The End

time limit: 4200

1. 117 Finn Jepsen
2. 100 Nikola Tesla
3. 23 Syzygy