previous next
back to overall scores

The Other 100 Tiles.dat level 29

Hit the Brakes!!

time limit: 120

1. 92 J.B. Lewis
1. 92 Jeffrey Bardon
1. 92 Miika Toukola
4. 84 Tom Rowe