previous next
back to overall scores

The Other 100 Tiles.dat level 25

Freeway

time limit: 50

1. 39 J.B. Lewis
1. 39 Jeffrey Bardon
3. 32 Miika Toukola