previous next
back to overall scores

TS1.dat level 20

Bridge Master

time limit: 200

1. 112 Tyler Sontag
1. 112 Bowman
1. 112 Miika Toukola